عزاداري و خودكشي شتر مخصوص پيامبر اكرم در بعد از شهادت امام حسين

شتر مخصوص پيامبر اكرم به امام حسين اختصاص يافت. در روز عاشورا سيدالشهدا بر روي آن شتر نشست و با دشمنان سخن گفت و آنان را ارشاد و راهنمايي نمود. سپس دستور داد تاآن شتر را به جايگاهش ببرند و آن حيوان تا شهادت آن حضرت آنجا بود ولي پس از شهادت آقا امام حسين آنقدر سرش را بر زمين كوبيد تا اينكه جان داد و مرد

عزاداري شگفت انگيز پرندگان بر روي امام حسين

وقتي آقا امام حسين شهيد شد و بدن مقدسش بر روي زمين كربلا افتاده و خون مباركش بر روي زمين ريخته شده بود پرنده سفيدي خود را به بدن پاك و مطهر حضرت رساند و خويشتن را با خون حسين خون آلود كرد و پرواز كرد. در حالي كه خون از او مي چكيد پرنده هايي را مشاهده كرد كه در زير سايه و روي شاخه درختان قرار گرفته بودند و هر يك مشغول بازي و خوردن آب و غذا بودند آن پرنده خون آلود به آنها گفت واي بر شما آيا به اين چيزها مشغول شده ايد در حالي كه امام حسين در سرزمين كربلا بر روي زمين تفتيده از گرما سر بريده رها شده و خونش روي زمين ريخته شده است.

با شنيدن صداي اين پرنده همه پرندگان به سوي كربلا رفتند و ديديند كه بدن بدون سر و بدون غسل و كفن امام حسين بر روي زمين افتاده است بدن آن حضرت پر از زخمهاي شمشير بود و سر آن حضرت از پشت گردن بريده شده بود حيوانات آن صحراي بزرگ آن حضرت را زيارت مي كنند و بدن آن حضرت به شدت روشن و نوراني است و اطراف و آسمان را نوراني و درخشان نموده است.

وقتي پرنده ها اين منظره جانسوز را مشاهده كردند فرياد بلندي كشيدند و شروع به گريه و زياري و اظهار غم و غصه نمودند. در خون مبارك آن حضرت غلط زده و خود را به خون ايشان آغشته نمودند و هر يك به طرف ناحيه اي پرواز كردند تا اهل آنجا را از شهادت امام حسين با خبر كنند.

يكي از آن پرنده ها به طرف مدينه النبي حركت كرد و بال زنان خود را به آنجا رساند و در حالي كه خون از دو بالش مي چكيد دور قبر رسول خدا چرخيد و با گريه و زاري به پرندگان شهر مدينه اعلام كرد كه آگاه باشيد كه حسين در كربلا كشته شد. آگاه باشيد كه حسين در كربلا سر بريده شد. آگاه باشيد كه دارائي هاي حسين در كربلا به تاراج رفت. با نداي اين پرنده پرنده هاي ديگري بر قبر رسول خدا جمع شدند و شروع به نوحه و گريه بر امام حسين نمودند. اهل مدينه متوجه شيون و زاري آن پرندگان شدند و با تعجب مشاهده كردند كه خون از آن پرنده مي چكد ولي نمي دانستند چه خبر است؟ تا اينكه زماني گذشت و خبر شهادت امام حسين آمد و همه فهميدند كه آن پرنده خبر شهادت فرزند فاطمه بتول و نور چشم رسول خدا را آورده است.

 

 

 

منبع : کتاب عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام حسین (ع)